پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI)

پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI)
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI) شامل ۶۰ سوال است. این پرسشنامه را از لینک زیر به رایگان دانلود کنید وهر یک از جملات آن را به دقت بخوانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با فکر یا احساس شما دارد علامت بزنید.   پرسشنامه نئو (PDF) پرسشنامه نئو (Word)
ادامه مطلب

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه YSQ-SF

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه YSQ-SF
لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد. اگر شما برای پاسخ دادن خاطرجمع نیستید، بر پایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید نه بر اساس آنچه فکر می کنید درست است. اگر دوست دارید، جمله را به گونه ای بازنویسی کنید که در مورد شما درست تر باشد و آنگاه ببینید جمله مذکور چقدر در مورد …
ادامه مطلب

پرسشنامه میلون 2 - MCMI-II

پرسشنامه میلون 2 - MCMI-II
پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI) یک پرسشنامه خودسنج استاندارد شده است که دامنه گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاری هیجانی و نگرش مراجعان به پرسشنامه را می‌سنجد، مخاطبان آن افراد بالای ۱۸ سال و دارای توانایی خواندن حداقل کلاس هشتم هستند و دومین پرسشنامه پراهمیت پس از پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا (MMPI) است.   1-بیشتر به میل خود رفتار میکنم تا مطابق انتظاراتی که دیگران از من دارند. 2-تنها کارکردن …
ادامه مطلب

مقاله: رابطه تاب آوری مادر با پرخاشگری رابطه ای دختران نوجوان

مقاله: رابطه تاب آوری مادر با پرخاشگری رابطه ای دختران نوجوان
هر چه تاب آوری بالا برود مولفه های پرخاشگری پایین میآید بجز پرخاشگری کلامی که روی آن تاثیری ندارد. تاب آوری مادران. وسطح اطمینان 99 / 0 میباشد. در پژوهش حاضر میران تاب آوری مادران بدون آموزش 0/22 گزارش شده است. پیشنهادپژوهشگر آموزش تابآوری می باشد.   رابطه تابآوری مادران با خودکارآمدی دختران نوجوان.pdf  
ادامه مطلب

مقاله: رابطه تاب آوری مادران با خودکار آمدی دختران نوجوان

مقاله: رابطه تاب آوری مادران با خودکار آمدی دختران نوجوان
هر چه تاب آوری مادران بالا برود خودکارآمدی دختران بالامی رود. میزان تاب آوری با خودکارآمدی همبستگی مثبت معنی‌دار دارند. تاب‌آوری مادران. وسطح اطمینان 99 / 0 میباشد. در پژوهش حاضر میران تاب آوری مادران بدون آموزش 22 /0 گزارش شده است. پیشنهاد پژوهشگر آموزش تابآوری می‌باشد.   رابطه تابآوری مادران با خودکارآمدی دختران نوجوان.pdf
ادامه مطلب

کتاب: رابطه ایده‌آل من و نوجوانم

کتاب: رابطه ایده‌آل من و نوجوانم
تاب‌آوری یکی از مؤلفه‌های اصلی سرمایه روانشناختی می‌باشد. وقتی سخن از سرمایه به میان میآید، چهار نوع سرمایه در نظر ما مجسم میگردد: سرمایه مادی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی. ما برای نیک زیستن نیاز به سرمایه مادی داریم، سرمایه انسانی نیز همان مهارت‌ها و دانش‌هایی هستند که ما می‌توانیم آنها را بکار بگیریم و از طریق آنها امرار معاش بکنیم. منظور از سرمایه اجتماعی، تعاملات غنی اجتماعی …
ادامه مطلب
سبد خرید