مقاله: رابطه تاب آوری مادران با خودکار آمدی دختران نوجوان

هر چه تاب آوری مادران بالا برود خودکارآمدی دختران بالامی رود. میزان تاب آوری با خودکارآمدی همبستگی مثبت معنی‌دار دارند. تاب‌آوری مادران. وسطح اطمینان 99 / 0 میباشد. در پژوهش حاضر میران تاب آوری مادران بدون آموزش 22 /0 گزارش شده است. پیشنهاد پژوهشگر آموزش تابآوری می‌باشد.

 

رابطه تابآوری مادران با خودکارآمدی دختران نوجوان.pdf

سبد خرید