مقاله: رابطه تاب آوری مادر با پرخاشگری رابطه ای دختران نوجوان

هر چه تاب آوری بالا برود مولفه های پرخاشگری پایین میآید بجز پرخاشگری کلامی که روی آن تاثیری ندارد. تاب آوری مادران. وسطح اطمینان 99 / 0 میباشد. در پژوهش حاضر میران تاب آوری مادران بدون آموزش 0/22 گزارش شده است. پیشنهادپژوهشگر آموزش تابآوری می باشد.

 

رابطه تابآوری مادران با خودکارآمدی دختران نوجوان.pdf

 

سبد خرید