پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI)

پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI) شامل ۶۰ سوال است.
این پرسشنامه را از لینک زیر به رایگان دانلود کنید وهر یک از جملات آن را به دقت بخوانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با فکر یا احساس شما دارد علامت بزنید.

 

پرسشنامه نئو (PDF)

پرسشنامه نئو (Word)

سبد خرید